Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów INTER-S sp. z o. o.

Uprzejmie informujemy, iż INTER-S sp. z o. o. regulując współpracę z klientami, do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wejdzie w życie w dniu 25 maja 2018 r., poniżej przesyła Państwu klauzulę informacyjną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych jest:
INTER-S sp. z o. o. hurtownia narzędzi malarsko-budowlanych z siedzibą w:
96-300 Żyrardów
ul. Mazowiecka 10

Dane do kontaktu:
96-300 Żyrardów
ul. Mazowiecka 10,
tel. 46 854 42 47

NIP: 5562785061
REGON: 385367943
dorota@inter-s.pl lub biuro@inter-s.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:

 • Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
 • Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

 • Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas nawiązywania współpracy, przy złożeniu zamówienia, podczas rejestrowania się w naszym sklepie internetowym i na allegro a także później w związku z dokonywanymi transakcjami.
 • Otrzymaliśmy je od Pani/Pana poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy o współpracy, w tym do:

 • realizacji zamówień, wystawienia faktur, rozpatrywania reklamacji, przekazywania informacji handlowych
 • przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
 • monitorowania jakości świadczonych usług
 • wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych, ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, min.: windykacja należności, weryfikacji wiarygodności płatniczej, prowadzenie postępowań sądowych, przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy poprzez monitoring wizyjny
 • Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi klienta. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych Serwisów i aplikacji mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki cookies i podobne technologie.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach: NIP PESEL, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego.
Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane przekazujemy:

 • podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów min. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, firmom kurierskim,
 • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług, lub organizacji akcji marketingowych
 • innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, min: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową (w związku z dokonywanymi płatnościami),
 • podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe czy podatkowe.
 • dostęp do pani/Pana danych osobowych mają również upoważnieni pracownicy Administratora

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETRZYMYWAĆ PAŃSTWA DANE?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany
 • w przepisach podatkowych i rachunkowych
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości– przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:

 • (Przede wszystkim) powodu dla którego je zgromadziliśmy;
 • Jak dawno temu zostały zebrane;
 • Czy istnieje podstawa prawna / regulacyjna, abyśmy je zachowali;
 • Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub naszego interesu.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, jakie przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię
 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa.
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach
 • przenoszenia danych
 • wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz gdy: Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego , w tym są profilowane dla tego celu.
 • do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy / są przekazywane poza Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

KONTAKT I INFORMACJE
INTER-S sp. z o. o.
96-300 Żyrardów,
ul. Mazowiecka 10

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:
dorota@inter-s.pl

Z klauzulą informacyjną można zapoznać się na naszej stronie www.inter-s.pl oraz pod nr tel.
46 854 42 47 wew. 102

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis inter-s.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

POLITYKA COOKIES

Jak wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest INTER-S sp. z o. o. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwane są nasze Serwisy.

Na naszych Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

1. Zapewnienie wydajności

 • kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki);
 • optymalizacja (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu);

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

2. Zapamiętanie preferencji

 • ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

3. Analiza sposobu korzystania z Serwisu

 • zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

4. Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu

 • nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

 • nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

5. Wtyczki / widgety

 • dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych;
 • odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień);

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach.

Twój wybór w zakresie plików cookies

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).

Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org

Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy „jak się z nami skontaktować”.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service